บุคลากร

ผศ.วิทยา ศรีกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ – สื่อสาร


ผศ.ธรรมกร ครองไตรภพ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


อ.สนั่น จันทร์พรม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


อ.ชิติสรรค์ วิชิโต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : คอ.บ.ไฟฟ้า-สื่อสาร , วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์


ผศ.วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วศ.ม.อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม


อ.ประกาย นาดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


อ.ทิพา กองศรีมา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


อ.สุภัทรา เกิดเมฆ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดร.เกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ผศ.อภิชาต ติรประเสริญสิน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : คอม.เทคโนโลยี เทคนิคศึกษา


อ.พุทธาวุฒิ ลีกุลธร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม


ดร.กีระชาติ สุขสุทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ : วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


นายพุทธพงษ์ แหลมทอง

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


นางสาวปารณีย์ ชื่นวิเศษ

ตำแหน่ง : เจ้าเน้าที่

หน้าที่ : ธุรการประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์