หลักสูตรที่เปิดสอน

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ      Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Eng. (Computer Engineering)