ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 36 ชั้น 8 ห้อง 811
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-272545
E-mail : cpermuti@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/cpermuti

คลิกแสดงแผ่นที่ : https://goo.gl/maps/F7UA5LXeUMyucGZr5