ประวัติสาขา

cropped-yamo_robocon_2015-1.png

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยรวม โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน มีภารกิจ 4 ด้านคือ 1) งานจัดการศึกษา 2) งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 3) งานบริการทางวิชาการแก่สังคม และ 4) งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามคู่มือโครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีรหัสหน่วยงานคือ   โดยมีหน่วยงานย่อยภายในสาขาวิชา ประกอบด้วย 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่

1)   โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

2)   โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น