สำหรับบุคลากร

บุคลากร

ระบบประเมินตนเองและผลปฏิบัติงานผู้บริหาร
คลังข้อสอบออนไลน์
ฐานข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัย
รวมเอกสารดาวน์โหลด
ระบบ E-Slip
ระบบ ERP
ระบบจัดเก็บครุภัณฑ์
ระบบจัดเก็บและสืบค้นโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา QAIS
ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์
ระบบสารสนเทศสำหรับเดินทางไปราชการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS
ศูนย์กลางเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์บุคลากร
โปรแกรมคำนวณการใช้ระยะทางการใช้รถ

ใส่ความเห็น