ACM-ICPC ประเทศไทย ประจำปี 2558

   รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC แห่งประเทศไทย

ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2558

      pic13

โครงการ “นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย ประจำปี 2558”
วันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

pic5

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค

pic4

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค

pic11

ภาพบรรยากาศรวมในการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค

pic8

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเข้ารอบระดับประเทศไทยในการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค

pic9

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเข้ารอบระดับประเทศไทยในการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค

pic6

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลเข้ารอบระดับประเทศไทยในการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC แห่งประเทศไทย

รอบออนไลน์ ประจำปี 2558

photo 0

โครงการ “นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย
รอบออนไลน์ ประจำปี 2558”
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

photo 2

 

ภาพบรรยากาศในการแข่งขัน ACM-ICPC รอบออนไลน์

photo 3

ภาพบรรยากาศในการแข่งขัน ACM-ICPC รอบออนไลน์

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC แห่งประเทศไทย

รอบระดับประเทศ ประจำปี 2558

254

โครงการ “นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย
รอบระดับประเทศ ประจำปี 2558”
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558
อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

265

ภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขัน ACM-ICPC รอบประเทศไทย ประจำปี 2558

260

ภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขัน ACMICPC รอบประเทศไทย ประจำปี 2558

259

ภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขัน ACMICPC รอบประเทศไทย ประจำปี 2558

261

ภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขัน ACMICPC รอบประเทศไทย ประจำปี 2558